ประเภทของระบบนิเวศ

posted on 03 Feb 2010 23:01 by bio-hazard
ประเภทของระบบนิเวศ  1. ระบบนิเวศบนบก ได้แก่  ระบบนิเวศทะเลทราย ระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้า ระบบนิเวศป่าดิบชื้น ระบบนิเวศแบบป่าผลัดใบเขตอบอุ่น ระบบนิเวศแบบป่าสน ระบบนิเวศแบบทุนดรา 

 

 

                                                              ระบบนิเวศทะเลทราย

 

                                            ระบบนิเวศป่าดิบชื้น

 

                                    ระบบนิเวศทุนดรา 

 

2. ระบบนิเวศในน้ำ ได้แก่  ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด ระบบนิเวศแหล่งน้ำเค็ม ระบบนิเวศแหล่งน้ำกร่อย

   

                                               ระบบนิเวศน้ำเค็ม

   

                                     ระบบนิเวศน้ำจืด

                                เนื่องจากระบบนิเวศนั้นมีอยู่หลายแบบ ซึ่งจะมีสภาพทางภมิศาสตร์และองค์ประกอบต่างๆในระบบนิเวศนั้นๆที่แตกต่าง   จึงทำให้เกิด  ' ความหลากหลายของระบบนิเวศ '

Comment

Comment:

Tweet