ระบบนิเวศ

posted on 03 Feb 2010 22:45 by bio-hazard

 

 

                                      ระบบนิเวศ

                       [ Ecosystem ]

 

 ระบบนิเวศ คือ ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียกว่า โลกของสิ่งมีชีวิต

 

 

ระบบนิเวศจะประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน  2  อย่างคืิอ

1. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต(abiotic component) ได้แก่ สารประกอบอินทรีย์์และอนินทรีย์ (abiotic substanc )

- สารประกอบอินทรีย์ เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน

- ส่วนสารประกอบอนินทรีย์ เช่น น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ 

-  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (abiotic environment)เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง ความกดดัน

 

2. องค์ประกอบที่มีชีวิต(biotic components)  ได้แก่

-  ผู้ผลิต ( producer ) : ในระบบนิเวศผู้ผลิตส่วนใหญ่มักจะเป็นพืชที่มีคลอโรฟิลล์ เนื่องจากพืชเหล่านี้สามารถสังเคราะห์แสง เพื่อสร้างอาหารเองได้

- ผู้บริโภค( consumer ) : คือสิ่งมีชีวิตที่ต้องบริโภคผู้ผลิตหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

- ผู้ย่อยสลาย(decomposer) : แบคทีเรีย จุลินทรีย์ พวกนี้จะช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ ซึ่งจะช่วยให้ซากพืชซากสัตว์เหล่านี้ไม่ล้น และยังเป็นการเพิ่มแร่ธาตุในดิน

 

 

 

                    

 

Comment

Comment:

Tweet