ความหลากหลายของระบบนิเวศหรือแหล่งที่อยู่อาศัย (Ecological system diversity หรือ Habitat diversity) คือ ความซับซ้อนของลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลก เมื่อประกอบกับสภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศทำให้เกิดระบบนิเวศหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน การที่สามารถพบสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่ได้โดยผ่านการคัดเลือกตามธรรมชาติตามกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต                 

ความหลากหลายทางนิเวศวิทยา ประกอบด้วยความหลากหลาย 3 ประเด็น คือ         

  1.) ความหลากหลายของถิ่นตามธรรมชาติ ( habitat diversity) ในแต่ละบริเวณที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไป บริเวณใดที่มีความหลากหลายของแหล่งที่อยู่อาศัย ที่นั่นจะมีชนิดของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายไปด้วยเช่นกัน          

 2.) ความหลากหลายของการทดแทน (Successional diversity) เมื่อสิ่งมีชีวิตเริ่มพัฒนาขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาก่อนและพัฒนาขึ้นเป็นชุมชนสิ่งมีชีวิตสมบูรณ์ ( climax stage) เมื่อเกิดการรบกวนหรือการทำลายระบบนิเวศลงไป เช่น พายุ ไฟป่า การตัดไม้ทำลายป่า ฯลฯ ก็จะทำให้ระบบนิเวศเกิดการเสียหายหรือถูกทำลายแต่ธรรมชาติจะมีการทดแทนทางนิเวศ ( ecological succession) ของสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาแทนที่ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัย ที่เอื้อต่อ การดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำ แสง ความชื้น อุณหภูมิ ฯลฯ เปลี่ยนไป การทดแทนสังคมที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้เรียกว่าการทดแทนลำดับสอง ( secondary succession)        

3.) ความหลากหลายของภูมิประเทศ/ภูมิทัศน์ (Landscape diversity) พื้นผิวโลกจะประกอบด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกัน หากแบ่งตามลักษณะภูมิอากาศสามารถแบ่งได้เป็น 4 เขตใหญ่ๆคือ                    

1. เขตร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร หรือเขตร้อน (Tropical Zone)  : เป็นเขตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ป่าอะเมซอน ประเทศบราซิล เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์สูงมาก         

2. เขตอบอุ่น ( Temperate Zone )            : เป็นเขตที่พบความหลากหลายทางชีวภาพ รองลงมาจากเขตร้อน          

3. เขตหนาวแบบทุนดรา (Tundra Zone)  : เป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพน้อยมาก

 4. เขตหนาวขั้วโลก (Pole)                      : เป็นพื้นที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยเพราะสภาพพื้นที่มีแต่ภูเขาน้ำแข็ง

 

 

 

 

                                       

                                                                                                แม่น้ำอะเมซอน

 

 

                                     

      

                                                  เขตอบอุ่น

 

                

   

 

                                ทุนดรา

 

 

 

 

                              ขั้วโลกเหนือ

edit @ 3 Feb 2010 23:36:19 by ปรสิต_SEXY~

ประเภทของระบบนิเวศ

posted on 03 Feb 2010 23:01 by bio-hazard
ประเภทของระบบนิเวศ  1. ระบบนิเวศบนบก ได้แก่  ระบบนิเวศทะเลทราย ระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้า ระบบนิเวศป่าดิบชื้น ระบบนิเวศแบบป่าผลัดใบเขตอบอุ่น ระบบนิเวศแบบป่าสน ระบบนิเวศแบบทุนดรา 

 

 

                                                              ระบบนิเวศทะเลทราย

 

                                            ระบบนิเวศป่าดิบชื้น

 

                                    ระบบนิเวศทุนดรา 

 

2. ระบบนิเวศในน้ำ ได้แก่  ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด ระบบนิเวศแหล่งน้ำเค็ม ระบบนิเวศแหล่งน้ำกร่อย

   

                                               ระบบนิเวศน้ำเค็ม

   

                                     ระบบนิเวศน้ำจืด

                                เนื่องจากระบบนิเวศนั้นมีอยู่หลายแบบ ซึ่งจะมีสภาพทางภมิศาสตร์และองค์ประกอบต่างๆในระบบนิเวศนั้นๆที่แตกต่าง   จึงทำให้เกิด  ' ความหลากหลายของระบบนิเวศ '

ระบบนิเวศ

posted on 03 Feb 2010 22:45 by bio-hazard

 

 

                                      ระบบนิเวศ

                       [ Ecosystem ]

 

 ระบบนิเวศ คือ ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียกว่า โลกของสิ่งมีชีวิต

 

 

ระบบนิเวศจะประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน  2  อย่างคืิอ

1. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต(abiotic component) ได้แก่ สารประกอบอินทรีย์์และอนินทรีย์ (abiotic substanc )

- สารประกอบอินทรีย์ เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน

- ส่วนสารประกอบอนินทรีย์ เช่น น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ 

-  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (abiotic environment)เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง ความกดดัน

 

2. องค์ประกอบที่มีชีวิต(biotic components)  ได้แก่

-  ผู้ผลิต ( producer ) : ในระบบนิเวศผู้ผลิตส่วนใหญ่มักจะเป็นพืชที่มีคลอโรฟิลล์ เนื่องจากพืชเหล่านี้สามารถสังเคราะห์แสง เพื่อสร้างอาหารเองได้

- ผู้บริโภค( consumer ) : คือสิ่งมีชีวิตที่ต้องบริโภคผู้ผลิตหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

- ผู้ย่อยสลาย(decomposer) : แบคทีเรีย จุลินทรีย์ พวกนี้จะช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ ซึ่งจะช่วยให้ซากพืชซากสัตว์เหล่านี้ไม่ล้น และยังเป็นการเพิ่มแร่ธาตุในดิน